parallax background

دیدگاه


بطورکلی تبلیغات و ارتباطات برای بسیاری از جنبه‌های کسب و کارها اهمیت زیادی دارد؛ این موضوعات هم برای تولید‌کنندگان و هم برای مشتریان حائز اهمیت است. تبلیغات و ارتباطات برای جذب مشتری و توسعه کسب و کارها تاثیر زیادی دارد. RPI-Aاین شرکت در این بخش صاحب تجربه و ایده‌های نوآورانه زیادی است. از جمله:

  • طراحی گرافیکی، چاپ و بسته‌بندی
  • طراحی و آماده‌سازی تبلیغات در نقطه خرید (Point of Purchase)
  • طراحی، اجرا و مدیریت وب سایت
  • طراحی، اجرا و مدیریت شبکه‌های اجتماعی (social medias)